Agenda jaarvergadering “de Trochsetters” 2010

Uitnodiging voor leden van de Volkstuinvereniging “de Trochsetters” voor de jaarvergadering 2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigt het bestuur van Volkstuinvereniging “De Trochsetters” u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering die zal worden gehouden op,

Donderdag 18 november 2010, aanvang 19.30 uur
Hotel de Bleek,  Stationsweg 1, Franeker

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2009 (alleen toegankelijk voor leden)  HELP?
 4. Jaarverslag secretaris (alleen toegankelijk voor leden) HELP?
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming lid kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Gewenste activiteiten 2011
 10. Rondvraag
 11. Pauze met verloting
 12. Afscheid bestuursleden
 13. Sluiting

De heren Bangma (voorzitter) en Rakers zijn dit jaar aftredend en stellen zich niet meer herkiesbaar. Beide heren hebben te kennen gegeven na een lange staat van dienst voor de  “De Trochsetters” hun energie anders in te willen zetten.
We hebben een aantal leden bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen. Dat zijn Mark de Jager, Sebastiaan J. en Pier Glas. Tijdens de ledenvergadering zal er worden gestemd over welke twee kandidaten uiteindelijk in het bestuur zitting gaan nemen..

Met vriendelijke groet, namens het bestuur.

J. Zijlstra                Secretaris Volkstuinvereniging “De Trochsetters”

28. oktober 2010 by trochsetter
Categories: Van het bestuur | Tags: , , , | 2 comments

Comments (2)

 1. Pingback: De Trochsetters - Jaarvergadering donderdag 18 november 2010 in De Bleek

 2. Pingback: De Trochsetters - Volkstuinactie 2010 voor voedselbank

Leave a Reply

Required fields are marked *

*